IMP bổ nhiệm trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm phụ trách Pháp chế

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Công hòa XHCN VIệt Nam; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Cảng; Căn cứ vào Tờ Trình của Phòng Hành Chính – Tổng Hợp. Tổng Giám đốc Công ty IMP đã ra QĐ số 21A/2022/QĐBN-IMP bổ nhiệm Ông Dương Cầm giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm phụ trách Pháp Chế của Công ty CPĐT Khai Thác Cảng kể từ ngày 1/4/2022. 


                                                                                                                                                   IMP