Lĩnh vực hoạt động chính

Xây dựng
Cầu đường

Xây dựng công trình
Dân dụng, thủy lợi

Điện năng lượng
mặt trời

Khai thác
mỏ than