Gói thầu 16/XL-A: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị cho Tiểu dự án hệ thống thủy lợi Sông Lèn.

Hình ảnh thi công công trình Cống Lèn – thuộc Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Sông Lèn và Sông Hoàng Mai – Gói thầu 16/XL-A: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị cho Tiểu dự án hệ thống thủy lợi Sông Lèn.